Stichting Artes Liberales

Stichting Artes Liberales vertegenwoordigt Marcel van Kerkvoorde. Voor verdere informatie over deze stichting en haar bestuurders, wordt verwezen naar de officiële website van de stichting, te raadplegen op: Stichting Artes Liberales.

Stichting Artes Liberales, Fortwachter 28, 2141 EE, Vijfhuizen

Governance Code Cultuur

 • Stichting Artes Liberales verbindt zich tot strikte naleving van de Governance Code Cultuur, gepubliceerd door de Stichting Naleving Governance Code (SNGC). Deze code, die normen en principes vaststelt voor behoorlijk bestuur en toezicht in de culturele sector, maakt integraal deel uit van de zakelijke overeenkomst. Stichting Artes Liberales erkent het cruciale belang van transparantie en verantwoording en verbindt zich ertoe relevante informatie openbaar te maken en verantwoording af te leggen volgens de strikte richtlijnen van de Governance Code Cultuur.
 • Stichting Artes Liberales streeft naar voorbeeldig goed bestuur en toezicht, inclusief de implementatie van een adequaat bestuursmodel, het handhaven van checks-and-balances, en het actief bevorderen van integriteit en ethisch gedrag binnen de organisatie.
 • Stichting Artes Liberales erkent en waardeert de intrinsieke waarde van diversiteit en inclusiviteit. De stichting verplicht zich actief een diverse samenstelling binnen het bestuur, toezicht en de organisatie te bevorderen, in overeenstemming met de principes van de Governance Code Cultuur.
 • Deze bepalingen met betrekking tot de Governance Code Cultuur blijven van kracht gedurende de gehele duur van de samenwerking. Eventuele wijzigingen in de Governance Code Cultuur treden automatisch in werking, en de betrokken partijen zullen zich inspannen om zich hieraan adequaat aan te passen.

Algemene Voorwaarden Kunstopdrachten

Voor leveringen van kunstprojecten en tentoonstellingen hanteert Stichting Artes Liberales?Marcel van Kerkvoorde de “Algemene Voorwaarden Kunstopdrachten” opgesteld door Cultuur + Ondernemen. Deze voorwaarden reguleren de rechten en verplichtingen van zowel de opdrachtgever als de kunstenaar en vormen een essentieel onderdeel van de zakelijke overeenkomst. De “Algemene Voorwaarden Kunstopdrachten” bieden een juridisch kader dat de transparantie bevordert en mogelijke geschillen minimaliseert.

Voor gedetailleerde informatie over deze voorwaarden verwijzen wij naar de officiële publicatie door Cultuur + Ondernemen.

Leveringsvoorwaarden Kunstwerken en Kunstdrukwerk

Deze voorwaarden zijn van toepassing op aankopen via de webshop op www.marcelvankerkvoorde.nl van Stichting Artes Liberales?Marcel van Kerkvoorde. Door een bestelling te plaatsen, gaat de koper akkoord met de onderstaande voorwaarden.

 • Retour- en Terugbetalingsbeleid Het retour- en terugbetalingsbeleid is van kracht gedurende 30 dagen na de aankoopdatum. Na deze periode kunnen we geen volledige terugbetaling of ruil aanbieden.
 • Niet-Retourneerbare Items Cadeaubonnen zijn niet retourneerbaar. Voor retournering is een bon of aankoopbewijs vereist.
 • Gedeeltelijke Terugbetalingen Alleen gedeeltelijke terugbetalingen worden toegekend in specifieke situaties, zoals beschadigde of niet-originele staat van artikelen.
 • Afwijkingen De kleuren van kunstwerken kunnen afwijken van de getoonde afbeeldingen.
 • Terugbetalingen Na ontvangst en controle van de retourzending wordt de koper geïnformeerd over goedkeuring of afwijzing van de terugbetaling.
 • Late of Ontbrekende Terugbetalingen Indien geen terugbetaling is ontvangen, wordt geadviseerd contact op te nemen met de bank en creditcardmaatschappij.
 • AanbiedingenAlleen artikelen met de reguliere prijs kunnen worden terugbetaald. Aanbiedingsartikelen zijn uitgesloten.
 • RuilenRuilen is alleen mogelijk voor defecte of beschadigde artikelen. Voor een ruil moet contact worden opgenomen via info@marcelvankerkvoorde.nl.
 • CadeausBij cadeau-artikelen ontvangt de koper een cadeaubon ter waarde van de retournering.

 

 • Retourzendingen Verzenden Retourzendingen moeten worden verzonden naar Fortwachter 28, 2141 EE, Vijfhuizen. De kosten zijn voor rekening van de koper.
 • Contact Voor vragen over terugbetalingen en retouren kan contact worden opgenomen via info@marcelvankerkvoorde.nl.

Intellectuele Eigendom

Het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten van de kunstwerken blijven bij de kunstenaar. Reproductie zonder toestemming is niet toegestaan.

 • Toelichting
  • Auteursrecht: Automatisch toegekend aan de maker van een origineel werk, geeft de kunstenaar exclusieve rechten.
  • Intellectuele Eigendomsrechten: Andere rechten, zoals het recht op afbeelding, kunnen van toepassing zijn.
  • Blijven bij de Kunstenaar: Tenzij expliciet anders overeengekomen, behoudt de kunstenaar controle over het werk.
  • Reproductie zonder Toestemming: Derden mogen het werk niet reproduceren zonder voorafgaande toestemming.

  Voor meer informatie, zie www.pictoright.nl.

Toepasselijk Recht

Op deze leveringsvoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank.

Geschillenbeslechting

In het geval van geschillen tussen de partijen met betrekking tot deze overeenkomst, verbinden beide partijen zich ertoe eerst te trachten het geschil op te lossen door middel van arbitrage of mediation. Arbitrage en/of mediation zullen plaatsvinden volgens de geldende regels en procedures op dat moment in Nederland. Indien het geschil niet kan worden opgelost door middel van arbitrage of mediation, zullen de partijen in gezamenlijk overleg besluiten of verdere stappen worden ondernomen, inclusief eventuele gerechtelijke stappen. Deze clausule heeft tot doel de kosten en tijd die gepaard gaan met juridische procedures te verminderen en een snellere en meer informele oplossing voor geschillen te bevorderen.

Overmacht

Geen van de partijen zal aansprakelijk worden gesteld voor enige vertraging, gebrekkige prestatie of niet-nakoming van verplichtingen onder deze overeenkomst indien deze vertraging, gebrekkige prestatie of niet-nakoming het gevolg is van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid die redelijkerwijs buiten de controle van de betreffende partij ligt, inclusief maar niet beperkt tot natuurrampen, brand, oorlog, terrorisme, stakingen, uitsluitingen, pandemieën, overheidsmaatregelen, of andere onvoorziene omstandigheden die de uitvoering van deze overeenkomst belemmeren. In geval van overmacht zal de betreffende partij de andere partij onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen van de aard en de verwachte duur van de overmachtssituatie. Gedurende de periode van overmacht zijn de verplichtingen van de betrokken partij opgeschort. Indien de overmachtssituatie langer dan dertig (30) dagen aanhoudt, hebben beide partijen het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk te beëindigen, zonder enige verplichting tot schadevergoeding jegens de andere partij.

Door akkoord te gaan met deze voorwaarden erkennen de partijen de cruciale rol van behoorlijk bestuur in de culturele sector en verbinden zij zich tot het naleven van de hoogste normen zoals uiteengezet in de Governance Code Cultuur.

Door een bestelling te plaatsen, gaat de koper akkoord met deze leveringsvoorwaarden. Dit document vormt een integraal onderdeel van de leveringsvoorwaarden.